LED AR111

12AR111/LED/927/S8/DIM/EC 12V 6/1FB

Order code: 552448